Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu

shoptik.sk

 

 1. Úvodné ustanovenie

 

 • Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode shoptik.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa internetového obchodu, predávajúceho a kupujúceho (zákazníka).
 • Internetový obchod je prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese shoptik.sk.
  Prevádzkovateľom internetového obchodu je BODY FAIR s.r.o., 
  IČ 06059074, zapísaná v obchodnom registri vedená na Krajskom súde v Plzni C 34954.
 • Prostredníctvom internetového obchodu shoptik.sk predávajú tovar zahraničné subjekty. 
 • Aktuálny prehľad všetkých predávajúcich je uvedený v rubrike zoznam predávajúcich 
  Zoznam je súčasťou týchto obchodných podmienok.
 • Prevádzkovateľ internetového obchodu pre predávajúcich sprostredkováva uzatváranie kúpnych zmlúv so zákazníkmi, zastupuje predávajúci pri ich uzatváraní a obstaráva pre predávajúcich niektoré ďalšie záležitosti v súvislosti s ich plnením.
 • Prevádzkovateľ internetového obchodu je zo strany jednotlivých predávajúcich oprávnený vyhlásiť tieto obchodné podmienky tak, aby boli súčasťou kúpnych zmlúv uzatváraných prostredníctvom internetového obchodu shoptik.sk.
 • Tieto obchodné podmienky platia pre nákup uskutočňovaný spotrebiteľmi.
 • Prostredníctvom katalógu tovaru, nachádzajúceho sa na internetovej adrese shoptik.sk, umožňuje prevádzkovateľ internetového obchodu zákazníkom robiť návrhy (objednávky) na kúpu tohto tovaru.
 • Vo veciach, o ktorých platí prípustnosť voľby práva, sa kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu shoptik.sk riadia právom Slovenskej republiky.
 • Komunikácia medzi kupujúcim a predávajúcim prebieha prostredníctvom prevádzkovateľa internetového obchodu. Preferovaným prostriedkom komunikácie je elektronická pošta. Kontaktná adresa prevádzkovateľa je info@shoptik.sk.

 

 

 1. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

 • Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára z webového rozhrania v internetovom obchode činí zákazník záväznú objednávku vybraného tovaru. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Zákazník je povinný pred odoslaním objednávkového formulára skontrolovať všetky vyplnené údaje a všetky ním vykonané voľby možností tam, kde sa ponúka variantné prevedenie či variantné rokovaní. Do okamihu odoslania objednávkového formulára môže zákazník opravovať chyby a taktiež meniť obsah objednávky. Kupujúcemu je umožnené zoznámiť sa pred odoslaním objednávky s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
 • Prevádzkovateľ internetového obchodu objednávku odovzdá subjektom, ktore predávajú prostredníctvom internetového obchodu shoptik.sk tovaru. Toho zo subjektovo, ktory Ako prvý povery prevádzkovateľa akceptáciami objednávky, zastupuje následne prevádzkovateľ internetového obchodu pri uzavrie Pozemok je možné, ZMLUVY So zákazníkom Ako predávajúceho.   
 • Prevádzkovateľ internetového obchodu neodkladne potvrdí kupujúcemu obdržaní objednávky a menom predávajúceho jej prijatie, a to elektronickou poštou na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke.
 • Spolu s potvrdením obdržania objednávky je zákazníkovi zaslaná rekapitulácia jeho objednávky. Potvrdením obdržaní objednávky sa rozumie potvrdenie jej prevzatia prevádzkovateľom internetového obchodu na ďalšie spracovanie.
 • Potvrdením prijatia (akceptácie) zákazníkovej objednávky je uzavretá kúpna zmluva medzi zákazníkom a predávajúcim.
 • Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.
 • Zmluva pozostáva z objednávky, potvrdení jej prijatia a jej súčasťou sú tieto všeobecné obchodné podmienky. Znenie všetkých uvedených súčasťou zmluvy je sprístupnené zákazníkovi tak, že je buď zákazníkovi zaslaný (pozri ods. 2.4) alebo je zákazníkovi umožnené jeho stiahnutie či vytlačenie (všeobecné obchodné podmienky umiestnené na internetovej adrese shoptik.sk).
 • Zmluva je archivovaná prevádzkovateľom internetového obchodu v elektronickej podobe a nie je s výnimkou predávajúceho prístupná tretím osobám.
 • V prípade, že prevádzkovateľ internetového obchodu oznámi kupujúcemu odmietnutie objednávky, a to elektronickou poštou na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke, objednávka stráca záväznosti, bez toho dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Prevádzkovateľ internetového obchodu je oprávnený odmietnuť objednávku najmä z dôvodu vyčerpania zásob tovaru a jeho dlhodobej nedostupnosti. Prevádzkovateľ internetového obchodu je oprávnený objednávku odmietnuť aj z dôvodu, že zákazník v priebehu obdobia jedného roka bezprostredne predchádzajúceho jeho aktuálnej objednávke (tj. Čase doručenia prevádzkovateľovi) opakovane, tj. Aspoň v dvoch prípadoch, bezdôvodne alebo neoprávnene odmietol prevziať doručované tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu shoptik.sk.   
 • Zákazník sa môže s cieľom objednávanie tovaru stať tzv. Registrovaným zákazníkom. Registrácia je možná na internetovej adrese https://www.shoptik.sk/registracia/ v osobitnej rubrike.
 • Predaj tovaru v internetovom obchode predávajúceho je určený výhradne kupujúcim, ktorí tovar nakupujú výlučne mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania. Práva kupujúcich vyplývajúce z týchto všeobecných obchodných podmienok prislúcha výhradne spotrebiteľom. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa teda nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Všetok tovar predávaný v internetovom obchode predávajúceho je určené na konečnú spotrebu a nie k podnikateľskej činnosti.

 

 

 1. Obsah kúpnej zmluvy

 

 • Predmetom plnenia podľa uzavretej kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, špecifikovaného v objednávke kupujúceho prijaté (akceptované) predávajúcim prostredníctvom prevádzkovateľa internetového obchodu, v množstve a za cenu, ktoré sú určené rovnakým spôsobom.
 • Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Dodanie tovaru sa vykonáva len na miesta nachádzajúce sa v Českej republike.
 • Tovar je na miesto dodania odosielaný zo zahraničia.
 • Spôsob doručenia tovaru volí kupujúci pri vypĺňaní objednávkového formulára.
 • Dodacie podmienky, vrátane údajov o prípadne účtované dopravné (poštovnom) a vrátane pravidiel stanovených v prípade neúspešného doručovanie zásielky s tovarom, sú podrobne špecifikované na internetovej adrese shoptik.sk v osobitnej rubrike. tieto Dodacie podmienky sú súčasťou týchto obchodných podmienok.
 • Spôsob platenia kúpnej ceny volí kupujúci pri vypĺňaní objednávkového formulára. Cena sa platí v korunách českých.
 • Platobné podmienky sú podrobne špecifikované na internetovej adrese shoptik.sk v osobitnej rubrike. Tieto Platobné podmienky sú súčasťou týchto obchodných podmienok.
 • Ak platí kupujúci vedľa kúpnej ceny tovaru tiež dopravné (poštovné), hradí sa všetky platby naraz.
 • Ak je predaj tovaru zdaniteľným plnením a podlieha dani z pridanej hodnoty, zahŕňa kúpna cena tovaru výšku tejto dane.
 • Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.
 • Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky s tovarom stav zásielky prekontrolovať. V prípade, že je doručovaná zásielka poškodená, spíše o tom kupujúci s prepravcom zápis.
 • Pravidlá spracovania osobných údajov a pravidlá ich ochrany sú podrobne špecifikované na internetovej adrese shoptik.sk v rubrike nazvanej Podmienky ochrany osobných údajov. Tieto pravidlá sú súčasťou týchto obchodných podmienok.
 • Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu shoptik.sk odstúpiť. Podrobnosti ustanoví vzorové poučenie o možnosti odstúpenia od zmluvy nachádzajúce sa na internetovej adrese shoptik.sk v rubrike nazvanej Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru. Toto poučenie je súčasťou týchto obchodných podmienok. Poučenie upravuje podmienky, lehotu a postup pre uplatnenie práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a obsahuje formulár na odstúpenie od zmluvy.
 • Práva zákazníka z chybného plnenia a pravidlá ich uplatnenia sú upravené na internetovej adrese shoptik.sk v rubrike nazvanej Reklamačný poriadok. Reklamačný poriadok je súčasťou týchto obchodných podmienok.
 • Predávajúci vystaví v súvislosti s predajom daňový doklad, ktorý kupujúci obdrží najneskôr pri prevzatí tovaru. Cena tovaru na doklade môže byť prepočítaná do zahraničnej meny (najmä USD).

 

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 • V prípade že dôjde medzi predávajúcim, príp. prevádzkovateľom internetového obchodu a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánská 15 , 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: coi.cz. Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Tieto obchodné podmienky sú účinné odo dňa 1.1.2020
 • Prevádzkovateľ internetového obchodu je oprávnený tieto obchodné podmienky jednostranne meniť. Nové znenie obchodných podmienok nemá spätnú účinnosť.
 • Tieto obchodné podmienky platia, kým nedôjde k ich zrušeniu, alebo kým nenadobudne účinnosť obchodné podmienky, ktorými budú nahradené.